MessagesFilter

Object describes message filter.

inputMessagesFilterEmpty#57e2f66c = MessagesFilter;
inputMessagesFilterPhotos#9609a51c = MessagesFilter;
inputMessagesFilterVideo#9fc00e65 = MessagesFilter;
inputMessagesFilterPhotoVideo#56e9f0e4 = MessagesFilter;
inputMessagesFilterDocument#9eddf188 = MessagesFilter;
inputMessagesFilterAudio#cfc87522 = MessagesFilter;
inputMessagesFilterAudioDocuments#5afbf764 = MessagesFilter;
inputMessagesFilterUrl#7ef0dd87 = MessagesFilter;
inputMessagesFilterGif#ffc86587 = MessagesFilter;

Constructors

inputMessagesFilterEmpty Filter is empty
inputMessagesFilterPhotos Filter for messages containing photos
inputMessagesFilterVideo Filter for messages containing videos
inputMessagesFilterPhotoVideo Filter for messages containing photos or videos
inputMessagesFilterDocument Filter for messages containing documents
inputMessagesFilterAudio Filter for messages containing audios